Sertifikati
Anketa

Da li ste izabrali porodičnog ljekara?

 

E-obavještenja
   

Istorijat

Stanje zdravstvene službe opštine Prijedor u periodu od 1958-59. godine

U tom periodu srez Prijedor činile su četiri opštine: Prijedor, Ljubija, Kozarac i Omarska, svaka sa svojom organizacionom jedinicom za pružanje zdravstvene zaštite.Opština Prijedor je imala Dom narodnog zdravlja sa slijedećim službama:

 • Opšta praksa sa pet ljekara od kojih su dva bili penzioneri.
 • Dječija služba:
 1. stacionar u staroj bolnici,
 2. dispanzer u gradu sa dva ljekara od kojih je jedan specijalista
 3. Ginekološka služba:
 4. porodilište sa ambulantom za male intervencije
 5. ginekološka ambulanta u gradu, zgrada Nacionalnog parka u ul. V. Karadžića gdje je radio jedan ljekar specijalista.
 6. ATD sa stacionarom u krugu stare bolnice (baraka). Jedan ljekar specijalista.
 7. Internistička služba sa stacionarom gdje su vršeni specijalistički pregledi koje je obavljao jedan ljekar specijalista.
 8. Laboratorijska služba u staroj bolnici.
 9. Isturena ambulanta u Brezičanima i fabrici «Mira Cikota».


Samostalne zdravstvene službe van Doma zdravlja u periodu od 1958-59. godine 

 1. Zdravstvena stanica Fabrike celuloze i papira sa opštom praksom i stomatologijom, jedan ljekar opšte prakse i jedan stomatolog koji su pružali zdravstvene usluge za radnike fabrike i članove njihovih porodica.
 2. Ambulanta za zdravstvenu zaštitu željezničara.
 3. Epidemiološka služba u ulici V. Karadžića sa ljekarom specijalistom.
 4. Farmaceutska služba u okviru koje je bila jedna apoteka sa jednim farmaceutom, a od 1961. godine sa dva farmaceuta.

Organizacija zdravstvene službe u Opštini Prijedor u periodu od 1959. godine do danas
 • 1959. godine započinje izgradnja zgrade Doma narodnog zdravlja, koja se završava 1961. god.
 • 1961. godine u Domu narodnog zdravlja organizuju se slijedeće službe:

 1. opšta praksa,
 2. stomatološka služba sa zubotehničkom laboratorijom, sa zaposlena tri viša zubara,
 3. ATD dijagnostika i stacionar ostaju u krugu stare bolnice,
 4. Dječiji dispanzer – sa opremom dobijenom od UNICEF-a (nov landrover i kompletna medicinska oprema). Dispanzer su činile: ambulanta, Centar za permanentnu vakcinaciju (koji počinje sa radom) i patronažna služba polivalentnog tipa.

 • 1962. godine dolazi prvi stomatolog.
 • 1963. godine ukida se srez i sve opštine, osniva se opština Prijedor, ali zdravstvene službe bivših opština ostaju samostalne.
 • 1965. godine počinje izgradnja Opšte bolnice. Za potrebe bolnice upućeno je nekoliko ljekara na specijalizaciju iz različitih oblasti.
 • 1968. godine dolazi do promjene u organizaciji zdravstvene službe. Osniva se Medicinski centar «Dr Mladen Stojanović» kada počinje integracija zdravstvene službe na teritoriji cijele opštine koja se završava 1972. godine.
 • 1970. godine počinje rekonstrukcija bolničke službe koja se završava 1972. godine.
 • 1971. godine počinje da radi Opšta bolnica sa svim odjeljenjima. U gradu se otvaraju još dve apoteke.
 • 1972. godine preseljava se stomatološka služba iz zgrade Doma zdravlja u prostor fabrike celuloze i papira, a u jednoj osnovnoj školi se otvara ambulanta za školsku djecu. Stacionar u Ljubiji pretvara se u Neuropsihijatrijsko odjeljenje sa dispanzerom za mentalno zdravlje.
 • 1974. godine završena je nova zdravstvena stanica u Kozarcu i gradi se montažna zgrada za administrativne poslove i upravu.
 • 1975. godine završena je integracija cjelokupne zdravstvene službe u Medicinski centar «Dr Mladen Stojanović».
 • 1987. godine izvršena integracija OOUR Dom zdravlja Omarska, Kozarac i Ljubija sa OOUR Dom zdravlja Prijedor.
 • 1995. godine izvršena je reintegracija Medicinskog centra «Dr Mladen Stojanović» na dvije nezavisne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Prijedor i Opštu bolnicu Prijedor.
 • 2007. godine Počinje implementacija Projekta jačanje zdravstvenog sektora u RS, rad po modelu porodične medicine.
 • 2010. godine rekonstrukcija i sanacija centralnog objekta DZ, ambulanti u G.Lamovitoj i Kozarcu
 • 2012. godine rekonstrukcija i sanacija ambulante na Urijama i Brezičanima
 • 2012.godine izgradnja ambulante u Rakelićima
 • 2013. godine izgradnja ambulante u Orlovači
 • 2013. godine uspješno završen proces sertifikacije ustanove
 • 2014. godine rekonstrukcija i sanacija prostora Službe hitne medicinske pomoći
 • 2014. godine djelimična rekonstrukcija i sanacije ambulante u Omarskoj
 • 2015. godine uspješno završen proces uvođenja Međunarodnih standarda upravljanja menadžmentom kvaliteta ISO 9001