Sertifikati
Anketa

Da li ste izabrali porodičnog ljekara?

 

E-obavještenja
   

Služba porodične medicine Info

Glavni koordinator porodične medicine: dr Dijana Đerić, spec. porodične medicine

Nadzorna sestra: Rada Stijepić, viša medicinska sestra

Kontakt telefon: 052/214-577, fax: 052/214-577

Koordinator porodične medicine ambulanti na Urijama: dr Danijela Petoš, spec. porodične medicine

Kontakt telefon: 052/238-322

Porodična medicina predstavlja drugačiji pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti kroz orjentisanost na kontinuirano očuvanje i  unapređenje zdravlja stanovništva, sa pacijentom u centru njege. Prednost se daje principu »bolje spriječiti, nego liječiti«, pa se težište stavlja na savjetovanje pacijenta, rano otkrivanje bolesti i blagovremeno liječenje. 


Umjesto pasivnog  čekanja da pacijent, koji ima određene zdravstvene probleme, dođe u ambulantu, tim porodične medicine nastoji aktivno tražiti pacijente u fazi kada odgovarajuća intervencija daje najbolje dugoročne rezultate.


Zbog toga u sastavu tima porodične medicine djeluje i patronažna sestra. Ona radi izvan ambulante, na terenu. Ona je terenski izaslanik tima porodične medicine, najbliža pacijentima i u mogućnosti i obavezi da za doktora prikupi važne informacije sa terena, na osnovu kojih će se donijeti najbolje odluke.


Porodična medicina ostvaruje prvi kontakt sa pacijentom u sklopu sistema zdravstvene zaštite, osiguravajući otvoren i neograničen pristup za njegove korisnike, rješavajući sve zdravstvene probleme bez obzira na dob, pol ili bilo koju drugu karakteristiku pacijenta.


 Tim porodične medicine koordinira zdravstvenu zaštitu, radeći sa drugim profesionalcima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, zastupajući pacijenta u daljim kontaktima sa drugim specijalistima.


U svom radu tim porodične medicine je fokusiran na pacijenta i usmjeren na individuu, njegovu porodicu i zajednicu u kojoj živi. Porodična medicina ima specifičan pristup pacijentu, koji tokom vremena utvrđuje poseban odnos sa pacijentom kroz efektivnu komunikaciju.


Porodična medicina obezbjeđuje kontinuiranu zdravstvenu zaštitu iz svog domena, istovremeno vodeći i akutne i hronične zdravstvene probleme pacijenta. Porodična medicina ima specifičan proces donošenja odluka (dijagnosticiranja) koji je, između ostalog, određen i raširenošću bolesti u zajednici.


Tim porodične medicine ima za cilj da bolest otkrije u što ranijoj fazi, te  da  promoviše zdravlje i blagostanje, pri  čemu se posebna pažnja posvećuje zdravlju u zajednici. Liječenje kod porodičnog doktora treba biti kontinuirano, od rođenja do smrti.


Tim porodične medicine čine specijalista porodične medicine ili doktor druge specijalnosti sa doedukacijom iz porodične medicine i dvije medicinske sestre/tehničara. Tim porodične medicine obezbjeđuje zdravstvenu zaštitu za ukupno 1800 registrovanih lica.


Kontinuirano se prate nova dostignuća medicinske nauke u cilju praktične primjene, usavršavanja kadrova i kontinuirane edukacije svih medicinskih radnika, a ambulante porodične medicine služe i kao nastavna baza za srednju i visoku medicinsku školu.


Struktura zaposlenih:

U Službi porodične medicine ukupno radi 25 specijalista porodične medicine, 11 doktora medicine, 14 viših medicinskih sestara i 60 medicinskih sestara.

Na specijalizaciji iz porodične medicine nalazi se ukupno 5 doktora medicine.


Šta smo do sada uradili:

U Domu zdravlja Prijedor registrovano je ukupno oko 71.000 stanovnika, raspoređenih u 41 tim porodične medicine. Prema procjenama veliki broj građana nije registrovan u timove porodične medicine.


Prema Planu mreže ambulanti porodične medicine, koji je usvojila 2009. godine Skupština opštine Prijedor, većina objekata je rekonstruisana i sanirana. Do kraja 2011. godine potpuno su rekonstruisane i opremljene, sa standardnim namještajem i medicinskom opremom, slijedeće ambulante: 12 ambulanti u centralnom objektu, pet ambulanti na Urijama, dvije ambulante u Brezičanima, dvije ambulante u Kozarcu, po jedna u G. Lamovitoj i Bistrici, a u Rakelićima je  novoizgrađena moderna ambulanta za dva tima porodične medicine. U svim ambulantama porodične medicine izvršena je informatizacija rada i uveden elektronski zdravstveni karton i elektronska laboratorijska uputnica.


U područnim ambulantama u selima Brezičani, Kozarc, Rakelići, LJubija, Hambarine i Petrovo našim korisnicima dostupan je rad laboratorijske službe, prema određenom rasporedu.


U ambulanti Urije počela je sa radom laboratorija, a našim korisnicima, svaki radni dan, dostupne su sve hematološke i biohemijske analize krvi i analize urina.


Svim korisnicima zdravstvene zaštite koji su nepokretni ili polu pokretni dostupna je patronažna posjeta medicinske sestre za vađenje krvi potrebne za dijagnostičke pretrage.


Šta se planira:

U okviru kontinuirane edukacije svih zdravstvenih radnika planira se veliki broj internih predavanja kao i odlazak naših radnika na kongrese, simpozijume itd.
Dom zdravlja Prijedor