Sertifikati
Anketa

Da li ste izabrali porodičnog ljekara?

 

E-obavještenja
   

Služba za kontinuirano unapređenje kvaliteta i sigurnost zdravstvenih usluga Info

Koordinator kvaliteta: Obradović Siniša, dipl. menadžer u zdravstvu
Kontakt telefon: 052/231-288

Služba za kontinuirano unapređenje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih osluga odgovorna je da osigura primjenu standarda za sertifikaciju i akreditaciju, nadgleda kvalitet pruženih usluga u cijeloj organizaciji i  inicira aktivnosti za njegovo kontinuirano unapređenje.

Struktura zaposlenih:
U Službi je stalno zaposlen Koordinator kvaliteta za organizaciju poslova u vezi sa uspostavljanjem, održanjem i unapređenjem sistema menadžmenta i sistema kvaliteta . Služba ima saradnike iz reda tima za sertifikaciju Ustanove na čelu sa vođom projekta za pripremu i realizaciju sertifikacije Doma zdravlja Prijedor.

Obaveze i odgovornosti Službe su:
 • Stvara klimu za unapređenje kvaliteta tako što:
-Objašnjava zahtjeve standarda i podiže svijest o značaju njihovog zadovoljenja u cijeloj organizaciji,
-Organizuje i sprovodi obuku, usmjerenu na promjenu svijesti i stvaranje klime u organizaciji za sprovođenje politike  kvaliteta,
-Širi informacije vezane za standarde kroz organizaciju
-Daje smjernice za zadovoljenje standarda,
-Organizuje predavanja i radionice na teme iz kvaliteta,
-Pomaže u ispunjavanju zahtjeva standarda,
-Nadgleda usaglašenost sa zahtjevima standarda,
-Identifikuje mjerljive pokazatelje učinka i kliničkog kvaliteta, prikuplja i analizira podatke o kretanju tih pokazatelja,
-Organizuje interne provjere,
-Preispituje podatke o realizaciji usluge i procesu pružanja usluge,
-Prikuplja i analizira podatke o zadovoljstvu korisnika usluga, pacijenata i zaposlenih,
-Prikuplja i analizira podatke o prigovorima korisnika usluga;
 • Priprema godišnji program unapređenja kvaliteta i vrši njegovu evaluaciju;
 • Izrađuje izvještaj o ostvarivanju programa i projekata unapređenja kvaliteta;
 • Utvrđuje neusaglašenosti i odstupanja u odnosu na utvrđene standarde, politike i dokumentovane postupke, učestvuje u utvrđivanju uzroka tih problema i definisanju preventivnih i korektivnih mjera;
 • Identifikuje mogućnosti za unapređenje usluge, inicira i organizuje projekte unapređenja;
 • Povezuje organizacione cjeline u cilju integrisanja napora za unapređenje procesa u organizaciji;
 • Koordiniše radom timova za unapređenje kvaliteta;
 • Organizuje izradu procedura, uputstava i ostale dokumentacije vezane za ispunjenje standarda sigurnosti i standarda kvaliteta;
 • Preispituje sačinjene politike i procedure;
 • Pomaže u izradi i primjeni dokumentacije koja podržava proces rada, uključujući tehničku dokumentaciju, medicinsku dokumentaciju, dokumentaciju koja se odnosi na bezbjednost pacijenata, te obuku osoblja;
 • Identifikuje neophodne resurse za unapređenje kvaliteta;
 • Koordiniše svim aktivnostima koje su vezane za upravljanje rizicima u odnosu na pacijente, zaposlene  i druge zainteresovane strane;
 • Učestvuje u formiranju internog sistema verifikacije kompetencija osoblja;
 • Sarađuje s eksternim organizacijama u vezi s pitanjima kvaliteta, uključujući   Agenciju za sertifikaciju/akreditaciju.