Сертификати
Анкета

Да ли сте изабрали породичног љекара?





 

Е-обавјештења
   

Служба за континуирано унапређење квалитета и безбедност здравствених услуга Инфо

Координатор квалитета: Обрадовић Синиша, дипл. менаџер у здравству
Контакт телефон: 052/231-288

Служба za континуирано унапређење квалитета и сигурности здравствених ослуга одговорна je да осигура примјену стандарда за сертификацију и акредитацију, надгледа квалитет пружених услуга у цијелој организацији и  иницира активности за његово континуирано унапређење.

Структура запослених:
У Служби је стално запослен Координатор квалитета за организацију послова у вези са успостављањем, одржањем и унапређењем система менаџмента исистема квалитета . Служба има сараднике из реда тима за сертификацију Установе на челу са вођом пројекта за припрему и реализацију сертификације Дома здравља Приједор.

Обавезе и одговорности Службе су:
 • Ствара климу за унапређење квалитета тако што:
o   Објашњава захтјеве стандарда и подиже свијест о значају њиховог задовољења у цијелој организацији,
o   Организује и спроводи обуку, усмјерену на промјену свијести и стварање климе у организацији за спровођење политике квалитета,
o   Шири информације везане за стандарде кроз организацију
o   Даје смјернице за задовољење стандарда,
o   Организује предавања и радионице на теме из квалитета,
o   Помаже у испуњавању захтјева стандарда,
o   Надгледа усаглашеност са захтјевима стандарда,
o   Идентификује мјерљиве показатеље учинка и клиничког квалитета, прикупља и анализира податке о кретању тих показатеља,
o   Организује интерне провјере,
o   Преиспитује податке о реализацији услуге и процесу пружања услуге,
o   Прикупља и анализира податке о задовољству корисника услуга, пацијената и запослених,
o   Прикупља и анализира податке о приговорима корисника услуга;
 • Припрема годишњи програм унапређења квалитета и врши његову евалуацију;
 • Израђује извјештај о остваривању програма и пројеката унапређења квалитета;
 • Утврђује неусаглашености и одступања у односу на утврђене стандарде, политике и документоване поступке, учествује у утврђивању узрока тих проблема и дефинисању превентивних и корективних мјера;
 • Идентификује могућности за унапређење услуге, иницира и организује пројекте унапређења;
 • Повезује организационе цјелине у циљу интегрисања напора за унапређење процеса у организацији;
 • Координише радом тимова за унапређење квалитета;
 • Организује израду процедура, упутстава и остале документације везане за испуњење стандарда сигурности и стандарда квалитета;
§  Преиспитује сачињене политике и процедуре;
 • Помаже у изради и примјени документације која подржава процес рада, укључујући техничку документацију, медицинску документацију, документацију која се односи на безбједност пацијената, те обуку особља;
 • Идентификује неопходне ресурсе за унапређење квалитета;
 • Координише свим активностимакоје су везане за управљање ризицима у односу на пацијенте, запослене  и друге заинтересоване стране;
 • Учествује у формирању интерног система верификације компетенција особља;
 • Сарађује с екстерним организацијама у вези с питањима квалитета, укључујући   Агенцију за сертификацију/акредитацију.